LISTA RESPONSABILILOR DIN SECURITATEA IAŞI ACTIVI ÎN MOMENTUL ÎN CARE ION ILIESCU ERA PRIM-SECRETAR AL COMITETULUI JUDEŢEAN PCR IAŞI (1974-1979)


Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, Fondul Comitetul Judeţean PCR Iaşi, dosar 6/1978, ff. 110-113.

PLAN DE MĂSURI
privind sărbătorirea a 30 de ani de la crearea de către partid a organelor securităţii statului.

La 30 august 1978, se împlinesc 30 de ani de la crearea de către partid a organelor securităţii statului. Pentru întîmpinarea şi sărbătorirea acestui eveniment, în cadrul Inspectoratului Iaşi al ministerului de Interne vor fi întreprinse următoarele măsuri:

1/ Mobilizarea tuturor cadrelor pentru îndeplinirea la un nivel calitativ superior a sarcinilor ce revin organelor de securitate din documentele Congresului al XI-lea şi ale Conferinţei Naţionale a Partidului Comunist Român, a ordinelor şi misiunilor încredinţate, pentru creşterea eficienţei întregii munci de prevenire şi combatere a infracţiunilor şi a celorlalte manifestări sociale, sporirea vigilenţei şi fermităţii, întărirea ordinei şi disciplinei.

În acest scop se va acţiona mai hotărît şi insistent pentru executarea sarcinilor stabilite în Programul de măsuri adoptat după bilanţul muncii pe anul 1977 şi în Hotărîrea Plenarei Comitetului de partid cu activul, din luna martie a.c., vor fi diversificate acţiunile şi multiplicate eforturile pentru imprimarea cu caracter mai ofensiv (a) tuturor activităţilor.

Răspund: Conducerea inspectoratului şi comitetul de partid

2/ Intensificarea activităţilor de pregătire politico-ideologică, de specialitate şi militară a cadrelor. Un accent deosebit se va pune pe încheierea în bune condiţiuni a anului de învăţămînt politico-ideologic şi organizarea unor acţiuni educative în perioada de vară.
Răspund: Propagandiştii, conducătorii de grupe şi bir(oul) org(anizaţiei) de bază.

3/ Publicarea în ziarul „Flacăra Iaşului” a unui articol consacrat celei de-a XXX-a aniversări a organelor de securitate, semnat de şeful inspectoratului.
Termen: 30 august 1978

4/ Întocmirea şi publicarea în ziarul „Flacăra Iaşului” a suplimentului „În slujba Legii” cu materiale privind contribuţia organelor de securitate, sub conducerea partidului şi cu sprijinul maselor populare la apărarea orînduirii sociale şi de stat, avuţiei naţionale, a independenţei şi suveranităţii patriei.
Răspund: col. Creţu Aurel, lt. col. Casparovici E.
Termen: 15 august 1978

5/ Publicarea unor articole dedicate evenimentului în gazetele uzinale din marile întreprinderi şi în principalele publicaţii ieşene („Cronica”, „Convorbiri literare”), inclusiv (în) reviste studenţeşti. La aceste activităţi vor fi antrenaţi şi unii rezervişti.
Răspund: col. Popescu Corneliu, lt. col. Şerban P.
Termen: august 1978

6/ În cursul lunii august, prin Studioul de Radio Iaşi, vor fi prezentate săptămînal scurte emisiuni în legătură cu activitatea organelor de securitate.
Răspund: col. Pintilie C-tin, lt. col. Radu C-tin

7/ Organizarea la reşedinţa inspectoratului a unui întîlniri între ofiţeri şi subofiţeri activi şi cadre de rezervă pentru popularizarea tradiţiilor de luptă şi evidenţierea contribuţiei organelor de securitate, sub conducerea partidului şi cu sprijinul oamenilor muncii, la apărarea valorilor fundamentale ale societăţii noastre socialiste.
Răspund: col. Cleju Ioan, col. Silvestru V.
Termen: 25 aug. 1978

8/ Cu sprijinul secţiei de propagandă a Comitetului judeţean de partid, se vor organiza întîlniri ale cadrelor de securitate cu oamenii muncii din unele întreprinderi şi instituţii, evidenţiindu-se îndeosebi sarcinile actuale ale organelor de securitate.
Răspund: col. Creţu Aurel, lt. col. Bejan Mihai
Termen: august 1978

9/ Organizarea la sediul inspectoratului a unei seri literare cu participarea unor poeţi şi prozatori ieşeni şi cadre din inspectorat cu preocupări literare.
Răspunde: lt. col. Simion Gh.
Termen: 20 aug. 1978

10/ Organizarea în holul de la intrarea în inspectorat a unui fotomontaj.
Răspund: lt. col. Volf Mihai, lt. col. Ioan Vasile
Termen: 15 aug. 1978

11/ Organizarea unor concursuri sportive pentru:
- desemnarea celui mai bun trăgător cu armamentul din dotare;
- întreceri între compartimente la tir, şah, popice, înot etc;
La aceste acţiuni vor fi antrenaţi şi copii ai cadrelor.
Răspunde: lt. col. Corduneanu M.
Termen: iulie şi aug. 1978
12/ Buletinul intern „Vigilenţa” va publica un număr festiv intitulat: „Gînduri la a XXX-a aniversare”.
Răspunde: Mr. Frunjinoiu Ion
Termen: 20 august 1978
13/ Antrenarea cadrelor din inspectorat pentru a participa la concursurile cu tematică organizate pe plan central în domeniul creaţiei literare şi de fotografii.
Răspunde: Conducerea Inspectoratului şi Comitetul de partid.

14/ Cu sprijinul Secţiei organizatorice a Comitetului judeţean de partid, în ziua de 30 august 1978, se va organiza o adunare festivă.
În afara cadrelor din inspectorat şi familiile lor, vor fi invitaţi rezervişti şi alţi oameni ai muncii din judeţ.
Cu acest prilej se vor acorda diferite stimulente cadrelor active şi de rezervă care s-au distins în mod deosebit în muncă (decorări, înaintări în grad, premii în bani şi obiecte etc).
Răspund: col. Ionescu Dumitru, lt. col. Ursache Traian

15/ Întocmirea unui album cu fotografii în care să fie surprinse principalele acţiuni şi manifestări organizate în cadrul inspectoratului cu prilejul acestei aniversări.
Răspund: lt. col. Bulea Mihai, lt. col. Tudor Florin
Termen: 30 august 1978

Şeful Inspectoratului Judeţean
Ionescu Gh. Dumitru

Secretar al Comitetului de Partid
Lt. colonel Ursache Traian


Comentarii

Postări populare